Länk till mötet inför 2-årsbesiktningen

Här är länken till mötet inför 2-årsbesiktningen: Länk till Teams-möte.

Mötet börjar måndag den 21 november kl 19. Efter mötet kommer en sammanfattning mailas ut till samtliga boende. Boende som skickat in iakttagelser kommer även få en lista på dessa utdelade per post. Hittar ni ytterligare fel ni vill få bedömda utöver dessa är det viktigt att ni meddelar detta vid besiktningstillfället.

Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2022 nr 8 

Fuktmätning 

Alla boende har fått ta del av utfallet från sin lägenhet vad gäller fuktmätningen som Ocab genomförde den 26 augusti. Styrelsen har därefter gjort en gemensam felanmälan för föreningen och krävt att eftermarknad återkommer med en åtgärdsplan.  

Rengöring av dräneringsrör i kylskåp 

Vi rekommenderar alla boende att se över och rengöra dräneringsröret i era kylskåp. Vi har ett fall där det tyder på att dräneringsröret blivit igensatt och överflödsvätska har orsakat fuktskador på golv och väggar intill kylskåpet.  Det finns speciella rengöringsanordningar för att göra detta, men det är också möjligt att ta bort blockering eller smuts med en bomullspinne.  

Mark vid Björknäs skolväg 8F 

I enlighet med motion vid ordinarie stämma 2022 har nyttjanderätten till den tidigare gemensamma ytan bredvid Björknäs skolväg 8F upplåtits till lägenhetsinnehavare vid Björknäs skolväg 8F till en summa av 150 000 kr per den 19 augusti.  

Gemensamma ytor 

Arbete pågår för närvarande med att ta in offerter för stenläggning mellan våra fastigheter samt för planteringar/iordningsställande av våra gemensamma ytor.  

Underhållsplan  

Styrelsen kommer inom kort träffa representanter från Fastum för att ta fram en underhållsplan. I samband med detta kan vi komma att gå runt fastigheterna för översyn. Datum för detta kommer informeras senare. 

Höststädning 

Datum: Söndagen den 18 september 

Från: kl 9.30 

Plats: Vi träffas vid parkeringen på Hjortängsvägen 22 

Efter en lyckad vårstädning vill styrelsen välkomna alla medlemmar till en höststädning av våra gemensamma utomhusytor. Ett bra tillfälle för oss alla att träffas och tillsammans bidra till en fin miljö. Ta gärna med egna redskap som inte finns i föreningens regi för att ex. rensa ogräs 

Planerade aktiviteter att göra under städdagen:  

 • Klippa ned ängssådd  
 • Rensa ogräs från parkeringsplatser och övriga grusade ytor 
 • Städa gemensamma ytor (grenar, kottar, skräp etc) 
 • Kratta iordning grusade ytor 
 • Klippa buskar 
 • Montera redskapshållare vid sopstationer 

Styrelsen ordnar med korvgrillning och dryck! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2022 nr.7

Fuktmätning 

Den fuktskada styrelsen informerat om i föregående informationsbrev har härletts till badrummet på nedre plan. Tyvärr har det uppdagats ytterligare en fuktskada på Hjortängsvägen i en annan bostad kopplat till badrummet på övervåningen. Styrelsen kommer erbjuda samtliga boende en fuktmätning, mer detaljer kring detta lämnas inom kort.  

Brevlådor 

Den 25 februari monterades dom nya låsbara brevlådorna i enlighet med vad som beslutades vid extrastämman i november. Enhetliga adresskyltar sattes upp och alla boende fick även en “Ingen reklam, tack”-skylt utdelad i sin brevlåda.  

Gatunamnsskyltar 

Styrelsen har monterat gatunamnsskyltar vid föreningens två infarter. Förhoppningsvis ska detta underlätta för leveranser att komma till rätt adress då det varit vissa problem med detta historiskt.  

Markiser  

Styrelsen har tillsammans med en boende tagit in offerter samt beslutat om två godkända kulörer (5380/24 samt 5380/107) för markiser från Haga Solskydd. Ett mail från Fastum-portalen skickades ut den 18 februari tillsammans med prisförslag för två varianter av installationer (mitt- respektive gavelradhus).  

Företaget erbjuder 20% rabatt för alla som beställer innan året är slut. Kontakta Christofer Mörne (tel: 08-40026407) på Haga Solskydd om du är intresserad av erbjudandet och vill ha en offert utifrån dina önskemål. Den som vill se exempel på den färdiga installationen kan kontakta dom boende på Hjortängsvägen 22B som nyligen fått sin markis monterad. 

Årsredovisning 2021 

Fastum har tagit fram årsredovisningen för 2021 och granskningen är färdigställd av revisorn Magnus Emilsson hos BoRevison som valdes till föreningens revisor vid den ordinarie stämman 2021. En kortare presentation av årets utfall kommer genomföras vid ordinarie stämma. 

Ordinarie stämma 2022 avseende året 2021 

Då det i föreningens stadgar är fastslaget att motioner får skickas till och med den sista april kommer årsstämman hållas i slutet av maj alt början av juni. Fundera på om du vill skicka in en motion eller kontakta styrelsen om du har andra önskemål att föra fram. Kallelse kommer att skickas ut i sedvanlig ordning. Är du intresserad av styrelsearbete eller annat engagemang i vår förening får du gärna kontakta valberedningen eller styrelsen, det finns för närvarande en ledig plats i styrelsen. 

Vårstädning 

Datum: 15 maj 

Från: kl 9.30

Plats: Vi träffas vid containern på Hjortängsvägen 22 

I samband med föreningens första städdag kommer styrelsen hyra en container från Nacka Vatten och Avfall där alla boende har möjlighet att slänga grovsopor. Containern kommer placeras på vändplan vid Hjortängsvägen 22 under onsdagen den 11 maj och hämtas måndag den 16 maj. Lämning och hämtning  av container sker mellan kl 07-21. I containern får du endast slänga rent återvinningsmaterial  dvs grovavfall. Det är inte tillåtet att slänga följande i containern: 

 • Elavfall (allt med sladd eller batteri) 
 • Bildäck 
 • Vitvaror 
 • Kemikalier 
 • Färgrester och oljor 
 • Byggavfall 

Utöver detta har föreningen beställt 30 st säckar för trädgårdsavfall som också levereras den 11 maj med upphämtning den 16 maj. 

Planerade aktiviteter att göra under städdagen:  

 • Städa gemensamma ytor (grenar, kottar, skräp etc) 
 • Kratta iordning grusade ytor 
 • Sopa undan grus vid sopstationerna 
 • Klippa buskar 
 • Flytta brevlådor på Björknäs skolväg 8 
 • Räta upp skylten vid infarten till Hjortängsvägen 22 
 • Övrigt 

Styrelsen ordnar med korvgrillning och fika! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen

Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2022 nr.6

Fuktmätning 

Inom en relativt kort tidsperiod har det uppkommit fuktskador i två separata radhus på Hjortängsvägen. I ett av fallen hittades även mögel på nedre plan varför styrelsen har beslutat att ta in en konsult för att genomföra fuktmätningar i samtliga radhus. Ni kan redan nu se efter om ni har ojämnheter i golvets struktur (att det exempelvis är vågigt) vilket kan vara en indikation på fukt. Ytterligare information om detta kommer skickas ut till samtliga medlemmar .  

Byggherrens kvarvarande åtaganden 

Gemensamma ytor

Gästparkeringen och sopstationen på Björknäs skolväg 8 är äntligen färdigställd. Tyvärr har någon redan kört in i ställningen runt sopkärlen så att den nu lutar något, detta kommer att åtgärdas. Om du vet något om händelsen får du gärna kontakta styrelsen. 

Ligusterhäckar 

Trädgårdsmästaren har den 18/1 varit på plats och forslat bort dom döda buskarna som legat mellan fastigheterna. Senaste informationen är att dom löpande kommer genomföra planteringar när väderförhållandena tillåter.  

Installation av snörasskydd 

Snörasskydden installerades enligt plan och finns nu på samtliga radhus, observera dock att det fortfarande kan rasa mindre mängder snö från taken. 

Snöröjning 

Lördagen den 8 januari utfördes en snöröjning utan att entreprenören Timle Bygg AB fick ett godkännande av styrelsens kontaktperson (Hanna Holmberg). Arbetet var bristfälligt och dessutom vältes ett av parkeringsstaketen utan åtgärd från snöröjaren som var på plats. Föreningen betalar givetvis inget för detta tillfälle då arbetet inte skedde i enlighet med den överenskommelse som finns. Justering av avtalet har gjorts för att ytterligare anpassas efter föreningens markförhållanden och behov.  

Styrelsen bedömer att föreningen behöver ha ett snöröjningsavtal för tillfällen då det kommer större snömängder som skapar framkomlighetsproblem samt för effektiv halkbekämpning på större ytor. 

Snöröjning vid infart och sopstationer 

Efter en förfrågan via föreningens Facebook-grupp har många boende visat intresse för att själva sköta snöröjningen vid sopstationerna samt eventuell snövall som bildas vid infarterna när kommunen plogar. För detta har styrelsen köpt in två större samt två mindre snöskyfflar som primärt kommer förvaras vid sopstationerna.  

Bullerskydd väg 222 – förtydligande 

I förra informationsbrevet meddelade vi att föreningen tagit del av resultatet för Trafikverkets inventering av bullernivåer i samband med Projekt Väg 222 Nya Skurubron. Slutsatsen är att våra två fastigheter inte erbjuds bullerskyddande åtgärder. I den fortsatta dialogen med Vägverkets projektledare fick vi följande förtydligande: 

“Eftersom radhusen i er förening är nybyggda så ska byggherren redan i projekteringen av husen ha tagit hänsyn till bullernivåerna och använt sådan utformning och material (fönster, fasad, etc.) som gör att man klarar gällande bullerkrav. 

En inventering av Trafikverket skulle därmed inte kunna föreslå några ytterligare åtgärder än det som redan bör vara byggt.” 

Beslutet har således inget att göra med det kommande bullerskyddet som ska byggas vid väg 222. 

Ordinarie stämma 2022 avseende året 2021 

Den ordinarie stämman planeras att hållas i april i samma lokal som extrastämman, dvs Björknäs kyrkan. Fundera på om du vill skicka in en motion eller kontakta styrelsen om du har andra önskemål att föra fram. Kallelse kommer att skickas ut i sedvanlig ordning. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2021 nr 5

Nu har dom flesta av oss bott i våra fina radhus i ett år, vi hoppas att alla fortfarande trivs i sina boenden. Det här blir årets sista informationsbrev, ett format som vi har för avsikt att fortsätta att använda för att dela information om vad som händer i föreningen. Kom gärna med synpunkter och förslag om det är något ni saknar eller vill veta mer om framöver. 

Extrastämma 

Samtliga medlemmar har fått protokollet från extrastämman utdelat till sig samt via mail om man har en mailadress registrerad hos Fastum. Den nya styrelsen har träffats och gått igenom dom beslut som fattades och kommer arbeta vidare med dessa. Om du har några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till någon i styrelsen eller maila till styrelsen@bjorklunden14.se  

Den nya styrelsen består av ordförande Hanna Holmberg (tidigare ledamot), Samira Youkhanna (ledamot) samt Johan Wennberg (ledamot). Vi tackar avgående ordförande Daniel Carlsson och ledamot Andreas Johansson för ett bra arbete! 

Byggherrens kvarvarande åtaganden 

Gemensamma ytor 

Det kvarstår fortfarande arbete vid gästparkeringen och sopstationen på Björknäs skolväg 8. Delar av byggmaterialet har ankommit och byggherren vidhåller fortsatt att allt ska vara klart innan julhelgen, styrelsen bevakar ärendet. 

Ligusterhäckar 

I slutet av november var trädgårdsmästaren här och planterade om ett antal buskar, man kunde dock inte slutföra arbetet då det blev en längre period av minusgrader.  Just nu ligger det döda buskar på lite olika platser, något som vi begärt att få bortforslat. Arbetet med buskarna kommer fortgå under 2022, mer information kommer.  

Arborist 

Förra veckan var Trädfällarlaget här och sågade ner dubbel-eken vid gångvägen mellan våra fastigheter. Detta gjordes då trädet var döende och hade farliga grenar både över gångvägen och våra grannars fastighet. I samband med att arboristen var här inspekterades även ett antal andra träd, dock upptäcktes inget som kräver ytterligare åtgärder. 

Installation av snörasskydd 

Styrelsen har i enlighet med beslut på extrastämman valt att låta Viktor & David Plåtslageri AB installera snörasskydd på föreningens radhuslängor.  

 • Pris: 108 450 kr 
 • Prel. startdatum 4 januari 2022 
 • Uppskattad arbetstid för installation: 3-5 dagar 

I samband med detta behöver alla boende tillse att det finns 2 meter fri yta framför fasaden på sin altan, detta för att möjliggöra för entreprenören att placera sin byggställning. Mer detaljerad tidplan för installationen meddelas några dagar innan planerad start, observera att väderförhållandena kan påverka möjligheten att genomföra installationen. Man kommer i samband med arbetet behöva passera med material mellan tomterna för att komma åt samtliga radhus. 

Bullerskydd väg 222 

Föreningen har nyligen tagit del av resultatet för Trafikverkets inventering av bullernivåer i samband med Projekt Väg 222 Nya Skurubron. Slutsatsen är att våra två fastigheter inte erbjuds bullerskyddande åtgärder. Vid uppföljning med Vägverkets projektledare framgick att ingen bullermätning har genomförts på grund av att “bygglov för byggnation är erhållet 2016 eller senare”. Trafikverket planerar inte att genomföra ytterligare mätning av bullernivåerna, styrelsen ser över möjligheten att överklaga beslutet. 

Tider för sophämtning 

Vi har sedan några veckor tillbaka fått nya tider för sophämtningen som nu ske på tisdagar på Hjortängsvägen respektive fredagar på Björknäs skolväg. Bra att tänka på framöver om ni har “fredagsgäster” som parkerar på Björknäs skolväg är att dom lämnar utrymme så att sopgubbarna kommer fram till tunnorna. 

Snöröjning 

Föreningen har tecknat ett avtal med Timle Bygg AB för snöröjning denna säsong, detta omfattar snöröjning och sandning på alla gemensamma ytor. I samband med detta har vi även köpt in två sandlådor som är placerade på parkeringarna på Björknäs skolväg 8 samt Hjortängsvägen 22. I sandlådorna finns en skopa för att strö ut sand manuellt, använd gärna dessa vid behov ex. om det är isigt framför sopkärlen. 

Som vi nämnde vid extrastämman kan man inte ploga våra grusade ytor på samma sätt som om marken varit asfalterat. För att minska risken för skador på beläggningen kommer styrelsen ha en löpande dialog med entreprenören vid snöfall och även utvärdera utfallet vid säsongens slut. 

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2021 nr.4

Byggherrens kvarvarande åtaganden 

Gemensamma ytor 

Samtliga garanti-planteringar är genomförda av DreamYard  och på ytan mellan fastigheterna finns nu fyra bärbuskar (svart- och röda vinbär, amerikanska blåbär samt krusbär) och tre bladbuskar. Det  kvarstår fortfarande arbete vid båda gästparkeringarna och sopstationen på Björknäs skolväg. Tyvärr drar arbetet ut på tiden och styrelsen har löpande kontakt med entreprenören för att få till ett färdigställande av dom sista åtgärderna. Senast har man utlovat att arbetet ska vara klart vecka 40. 

Ligusterhäckar 

Styrelsen har fått bekräftat att buskarna planterats bristfälligt och inväntar fortfarande vidare åtgärd från byggherren för att byta ut dom skadade och döda partierna.  Dock finns en tvist hos entreprenörerna om vilket bolag som ska bekosta åtgärden varför det fortsätter att dra ut på tiden och styrelsen  behöver kontinuerligt driva på frågan framåt med KvalitetsBygg. 

Felanmälan 

Kom ihåg att i de fall ni finner fel alternativt brister i ert boende behöver dessa anmälas till KvalitetsBygg AB. Inkomna ärenden hanteras i turordning. Felanmälningar genomför ni på https://www.kvalitetsbygg.se. KvalitetsByggs eftermarknad följer de allmänna bestämmelser för entreprenadform ABT06. 

 • Efter sex (6) månader reklameras väsentliga fel av funktion, dvs större anmärkningar på byggnationsfunktioner. 
 • Efter 2 år genomförs en s.k. garantibesiktning där samtliga fel som framträtt under garantitiden ses över. 

Instruktioner för hur du gör en felanmälan finns även på föreningens hemsida Felanmälan – Brf Björklunden 14 i Björknäs (bjorklunden14.se) 

Sprickor i fasaden 

Det har kommit till styrelsens kännedom att vissa lägenheter har sprickor i fasaden vid fästena till utrymningsstegen. Kontrollera gärna hur det ser ut på er fasad och upprätta en felanmälan till KvalitetsBygg enligt informationen ovan. 

Markiser 

Hittills har en av våra medlemmar fått in en offert från Markisfabriken på 73 250 kr per lägenhet. Initialt har styrelsen beslutat om att dom färgkoder som godkänns är fasadfärgerna dvs. mörkgrå alternativt ljusgrå. Hör gärna av dig till styrelsen om du också är intresserad av att hjälpa till med att ta in ytterligare offerter. 

Tomtgränser 

I dagsläget finns den en viss outnyttjad yta av varierande storlek på dom flesta tomterna bakom häckplanteringarna i angränsning mot grannfastigheter alternativt kommunal mark. Styrelsen har därför beställt ett mätuppdrag från Nacka kommun för att tydliggöra var fastighetsgränsen går. Kommunens lantmäterienhet kommer inom kort komma och märka ut gränsen, framförallt avser det gränsen för boende på Hjortängsvägen 22A-H som behöver klargöras. 

Att buskarna och gräsmatta inte planterades hela vägen fram till fastighetsgränsen har Derome motiverat med att man vill bevara viss växtlighet som insynsskydd.  

Extrastämma 

Vi har bedömt att det finns behov av en extrastämma innan den ordinarie stämman nästa år, detta för att hinna planera och genomföra eventuella projekt som medlemmarna beslutar om. Några områden ni gärna får fundera kring är följande och skicka in era synpunkter är: 

 • Gemensamma ytor (ex. avgränsning mot grannfastigheter staket/plantering, belysning, övriga planteringar etc)  
 • Riktlinjer för nyttjande av mark fram till tomtgräns. 
 • Investering i brevlådor med lås 
 • Investering i snörasskydd på baksidan av båda radhuslängorna 
 • Övriga synpunkter 

Utifrån era synpunkter planerar styrelsen att arbeta fram olika motioner för omröstning som bifogas tillsammans med kallelsen till extrastämman. Du kan också skicka in en egen motion som presenteras på stämman. 

Om ett ärende inte är upptaget i kallelsen får man inte besluta om det vid stämman. Kallelsen skickas senast två veckor innan stämman, skicka gärna in dina synpunkter redan nu. 

Använd detta formulär för att lämna din motion.

Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor eller funderingar kring ovan. Använd i första hand styrelsemailen styrelsen@bjorklunden14.se. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2021 nr.3

Vattenavläsning  

Styrelsen har efter en dialog med Nacka Vatten och Avfall beslutat att vattenförbrukningen ska faktureras enligt en schablonkostnad om 500 kr/månad/lägenhet. Detta gäller från den 1 april tills vidare. Hittills har ingen fakturering för vattenförbrukning skett över huvud taget vilket innebär att det initialt kommer vara några månader med högre kostnad för varje hushåll.  

Alternativet till schablonkostnad är att fakturering sker enligt faktisk förbrukning, detta skulle medföra en viss kostnad för föreningen för administration och avläsning, samt behov av momsregistrering då Skatteverket beslutat att bostadsrättsföreningar måste redovisa moms för individuell mätning av vatten. Eventuellt ändring från schablon till faktisk förbrukning hanteras på ordinarie stämma. 

Läs mer

Viktig information från Fastum

Din betalningsavi skickas nu till vår kundportal Fastum Direkt.

De skickas enligt den leveransmetod du väljer, de alternativ som finns är: SMS, E-post, E-faktura* och Kivra. Om val av leveransmetod uteblir kommer din avi att skickas i pappersform. Tar du idag emot våra utskick via Kivra och även fortsättningsvis önskar det, måste du aktivt välja Kivra i fastumdirekt.se.Om du idag har E-faktura behöver du endast göra ett val om du önskar byta från E-faktura.

Oavsett vilken leveransmetod du väljer hittar du alltid din betalningsavi på fastumdirekt.se.

Läs mer