Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2021 nr 5

Nu har dom flesta av oss bott i våra fina radhus i ett år, vi hoppas att alla fortfarande trivs i sina boenden. Det här blir årets sista informationsbrev, ett format som vi har för avsikt att fortsätta att använda för att dela information om vad som händer i föreningen. Kom gärna med synpunkter och förslag om det är något ni saknar eller vill veta mer om framöver. 

Extrastämma 

Samtliga medlemmar har fått protokollet från extrastämman utdelat till sig samt via mail om man har en mailadress registrerad hos Fastum. Den nya styrelsen har träffats och gått igenom dom beslut som fattades och kommer arbeta vidare med dessa. Om du har några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till någon i styrelsen eller maila till styrelsen@bjorklunden14.se  

Den nya styrelsen består av ordförande Hanna Holmberg (tidigare ledamot), Samira Youkhanna (ledamot) samt Johan Wennberg (ledamot). Vi tackar avgående ordförande Daniel Carlsson och ledamot Andreas Johansson för ett bra arbete! 

Byggherrens kvarvarande åtaganden 

Gemensamma ytor 

Det kvarstår fortfarande arbete vid gästparkeringen och sopstationen på Björknäs skolväg 8. Delar av byggmaterialet har ankommit och byggherren vidhåller fortsatt att allt ska vara klart innan julhelgen, styrelsen bevakar ärendet. 

Ligusterhäckar 

I slutet av november var trädgårdsmästaren här och planterade om ett antal buskar, man kunde dock inte slutföra arbetet då det blev en längre period av minusgrader.  Just nu ligger det döda buskar på lite olika platser, något som vi begärt att få bortforslat. Arbetet med buskarna kommer fortgå under 2022, mer information kommer.  

Arborist 

Förra veckan var Trädfällarlaget här och sågade ner dubbel-eken vid gångvägen mellan våra fastigheter. Detta gjordes då trädet var döende och hade farliga grenar både över gångvägen och våra grannars fastighet. I samband med att arboristen var här inspekterades även ett antal andra träd, dock upptäcktes inget som kräver ytterligare åtgärder. 

Installation av snörasskydd 

Styrelsen har i enlighet med beslut på extrastämman valt att låta Viktor & David Plåtslageri AB installera snörasskydd på föreningens radhuslängor.  

  • Pris: 108 450 kr 
  • Prel. startdatum 4 januari 2022 
  • Uppskattad arbetstid för installation: 3-5 dagar 

I samband med detta behöver alla boende tillse att det finns 2 meter fri yta framför fasaden på sin altan, detta för att möjliggöra för entreprenören att placera sin byggställning. Mer detaljerad tidplan för installationen meddelas några dagar innan planerad start, observera att väderförhållandena kan påverka möjligheten att genomföra installationen. Man kommer i samband med arbetet behöva passera med material mellan tomterna för att komma åt samtliga radhus. 

Bullerskydd väg 222 

Föreningen har nyligen tagit del av resultatet för Trafikverkets inventering av bullernivåer i samband med Projekt Väg 222 Nya Skurubron. Slutsatsen är att våra två fastigheter inte erbjuds bullerskyddande åtgärder. Vid uppföljning med Vägverkets projektledare framgick att ingen bullermätning har genomförts på grund av att “bygglov för byggnation är erhållet 2016 eller senare”. Trafikverket planerar inte att genomföra ytterligare mätning av bullernivåerna, styrelsen ser över möjligheten att överklaga beslutet. 

Tider för sophämtning 

Vi har sedan några veckor tillbaka fått nya tider för sophämtningen som nu ske på tisdagar på Hjortängsvägen respektive fredagar på Björknäs skolväg. Bra att tänka på framöver om ni har “fredagsgäster” som parkerar på Björknäs skolväg är att dom lämnar utrymme så att sopgubbarna kommer fram till tunnorna. 

Snöröjning 

Föreningen har tecknat ett avtal med Timle Bygg AB för snöröjning denna säsong, detta omfattar snöröjning och sandning på alla gemensamma ytor. I samband med detta har vi även köpt in två sandlådor som är placerade på parkeringarna på Björknäs skolväg 8 samt Hjortängsvägen 22. I sandlådorna finns en skopa för att strö ut sand manuellt, använd gärna dessa vid behov ex. om det är isigt framför sopkärlen. 

Som vi nämnde vid extrastämman kan man inte ploga våra grusade ytor på samma sätt som om marken varit asfalterat. För att minska risken för skador på beläggningen kommer styrelsen ha en löpande dialog med entreprenören vid snöfall och även utvärdera utfallet vid säsongens slut. 

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen